Paket Detayı

Yeni Araştırmacılar İçin Full Paket(180 Gün Kullanım Süresi)

8 Adet Etkinlik, Paket Süresi: 180 gün

Her Yönü İle Tez ve Tez Yazımı Dersleri

Ders 1 Tez Konusunun Belirlenmesi Bölüm 1

Ders 2 Tez Konusunun Belirlenmesi Bölüm 2

Ders 3 Tezin Ön Bölümleri

Ders 4 Tezin Ana Bölümleri (Giriş, Kuramsal Çerçeve ve İlgili Araştırmalar)

Ders 5 Tezin Ana Bölümleri (Yöntem, Bulgular ve Yorum, Sonuç ve Öneriler)

Ders 6 Tezin Arka Bölümleri (Kaynakça, Ekler, Özgeçmiş vb.) ve Tezin YÖK'e Yüklenmesi, Enstitüye Teslimi

Literatür Tarama ve Kaynaklara Ulaşma Dersleri

Ders 1 Literatür-alanyazın Taramasının Teorik Temelleri

Ders 2. Türkçe ve Yabancı Kitaplara Ulaşma Stratejileri

Ders 3 Ulusal Tezlere Ulaşma Stratejileri (YOK Tez Merkezi)

Ders 4 Uluslararası  Tezlere Ulaşma Stratejiler  (ProQuest - Dissertations & Theses)

Ders 5 Bazı işaretlerin tarama yapmadaki önemi

Ders 6  Google Akademik 

Ders 7. Google Akademik Yayın bulma, Profil oluşturma, Atıf takibi

 Ders 8. DergiPark ve Ulusal Makalelere Ulaşma Stratejileri

Ders 9. Uluslararası makalelere ulaşma stratejilerine giriş

Ders 10. Web of Science  Basit Tarama

Ders 11. Web of Science  Tarama 2

Ders 12. ERIC veri Tabanı ve Özellikleri

Nicel Araştırma Yöntemlerine Giriş Dersleri 

Ders 1 Nicel Araştırma Yöntemlerinin Teorik Temelleri I

Ders 2 Nicel Araştırma Yöntemlerinin Teorik Temelleri II

Ders 3. Değişkenler ve türleri

Ders 4 Araştırmalarda kullanılan ölçek türleri

Ders 5  Ölçek Türleri ve Analiz stratejileri

Ders 6. Hipotez ve hipotez Kurma

Ders 7.  Araştırmada Kullanılan Ölçme Araçlarında Aranan Özellikler ve Hata Türleri

Ders 8 Ölçme Araçlarına Giriş- Geçerlik 1

Ders 9 Ölçme Araçlarına Giriş- Geçerlik 2

Ders 10  Nicel Ölçme Araçlarına Güvenirlik (Test Tekrar Yöntemi ve EşdeğerÖlçekler Yöntemi)

Ders 11  KR20 K21 Yöntemleri, Cronbach Alpha Güvenirlik, Tets Yarıma 

Ders 12  Nicel Ölçme Araçlarına Güvenirliğini etkileyen faktörler

Ders 13  Nicel Araştırmalarda İç ve Dış Gecerlik

Ders 14  Nicel Araştırmalarda İç ve Dış Gecerlik ile ilgili Özel Konular

Veri Analizinde Karar Verme Süreçleri Dersleri 

Ders 1. Veri Analizinde Karar Sürecine Giriş

 Ders 2. Bağımsız ve bağımlı gruplar için t test, Mann Whitney U ve  Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi

Ders 3. Bağımsız gruplar ve tekrarlı ölçümler için tek yönlü ANOVA, Kruskal Wallis Testi ve Friedman’s ANOVA

Ders 4. Pearson Korelasyonu-Basit Doğrusal Regresyon, Spearman Brown Korelasyonu ve Kendall’s Tau

Ders 5. Bağımsız gruplar ve tekrarlı ölçümler için iki yönlü (faktöriyel) ANOVA, karışık ölçümler için iki yönlü ANOVA (mixed factorial ANOVA)

Ders 6. Çoklu Doğrusal Regresyon analizi ve ANCOVA

Ders 7. Ki-kare veya Likelihood Ratio; Lojistik Regresyon

Ders 8. Lojistik Regresyon ve Log-lineer Analizi

Ders 9. MANOVA, iki yönlü MANOVA ve MANCOVA

Temel SPSS Dersleri 

Ders 1. SPSS Tanıtım, Veri Girişi ve Genel Ayarlar

Ders 2  SPSS ile Veri Dosyası Düzenleme ve Betimsel Analizler

Ders 3 SPSS ile Normal Dağılım Varsayımı Analizi

Ders 4 SPSS ile T Testleri

Ders 5 SPSS ile Tek-Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)

Ders 6 SPSS ile Parametrik Olmayan Karşılaştırma Testleri

Ders 7 SPSS ile Korelasyon Analizi

Ders 8 SPSS ile Basit Regresyon Analizi

Ders 9 SPSS ile Ki-Kare Testleri

Ders 10 SPSS ile Açımlayıcı Faktör Analizi

Ders 11 SPSS ile Güvenirlik Analizi

Endnote Eğitimi Dersleri

Ders 1 EndNote Giriş

Ders 2 EndNote Web Arayüzü

Ders 3 EndNote İçe Kaynak Aktarma

Ders 4 EndNote Collect Menusu

Ders 5 EndNote Organize Menusu

Ders 6 Biçim (Format) ve Eşleştir (Match) Menüsü

Ders 7 EndNote Yazarken Atıfta Bulunmak

İThenticate Eğitimi Dersleri

Ders 1 iThenticate Tanıtım

Ders 2 iThenticate ve Temel Özellikleri

Ders 3 iThenticate ile Tarama Yapma ve Rapor Alma

Ders 4 iThenticate ile Rapor Analizi ve Diğer Ayarlar

Ders 5 iThenticate ile Toplu Tarama ve Diğer Özellikler

İntihalden Kaçınma Stratejileri Dersleri

Ders 1 Bilimsel Özgünlük ve İntihal Eğitimine Giriş

Ders 2 İntihal ve Teorik Temelleri

Ders 3 Doğrudan Alıntı-İntihal ile Başa Çıkma Yolları

Ders 4 Kendi Cümlelerinizle İfade Etme ve Özetleme

Ders 5 İntihal ile İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar

Ders 6 İntihalden Nasıl Uzak Dururuz?

Ders 7 İntihal Türleri

Fiyat:
1.599,00 TL
Eğitim İzleme Süresi: 180 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Eğitim Sayısı: 8
Durum: Satın Alınabilir