Paket Detayı

Nicel Araştırma Yöntemleri Full Paket(180 Gün Kullanım Süresi)

5 Adet Etkinlik, Paket Süresi: 180 gün

Temel SPSS Dersleri

Ders 1. SPSS Tanıtım, Veri Girişi ve Genel Ayarlar

Ders 2  SPSS ile Veri Dosyası Düzenleme ve Betimsel Analizler

Ders 3 SPSS ile Normal Dağılım Varsayımı Analizi

Ders 4 SPSS ile T Testleri

Ders 5 SPSS ile Tek-Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)

Ders 6 SPSS ile Parametrik Olmayan Karşılaştırma Testleri

Ders 7 SPSS ile Korelasyon Analizi

Ders 8 SPSS ile Basit Regresyon Analizi

Ders 9 SPSS ile Ki-Kare Testleri

Ders 10 SPSS ile Açımlayıcı Faktör Analizi

Ders 11 SPSS ile Güvenirlik Analizi

İleri SPSS Dersleri 

Ders 1 SPSS ile Faktöryel ANOVA

Ders 2 SPSS ile Tek-Yönlü Tekrarlı Ölçümler ANOVA

Ders 3 SPSS ile Parametrik Olmayan Tekrarlı Ölçümler Analizleri

Ders 4 SPSS ile Karışık Ölçümler İçin Tekrarlı Ölçümler ANOVA

Ders 5 SPSS ile Tek-Yönlü Kovaryans Analizi (ANCOVA)

Ders 6 SPSS ile İki-Yönlü (Faktöryel) ANCOVA

Ders 7 SPSS ile Çoklu Regresyon Analizi (Regresyon Yöntemleri)

Ders 8 SPSS ile Çoklu Regresyon Analizi (Model Hataları & Dummy Kodlama)

Ders 9 SPSS ile Tek-Yönlü Çoklu Varyans Analizi (MANOVA)

Ders 10 SPSS ile Faktöryel MANOVA

Ders 11 SPSS ile Çoklu Kovaryans Analizi (MANCOVA)

Ders 12 SPSS ile Parametrik Olmayan Güvenirlik Analizleri (Uyum Katsayıları

Amos Eğitimi

Ders 1 AMOS'a Giriş ve Temel Kavramlar

Ders 2 Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Ders 3 Yol Analizi

Process Makro Dersleri

Ders 1. Kuramsal temeller ve kavramlar

Ders 2. Aracılı model testi-1

Ders 3. Aracılı model (testi-2)

Ders 4. Düzenleyici model testi-1 (Sürekli değişken)

Ders 5. Düzenleyici model testi-2 - (Kategorik değişken)

Veri Analizinde Karar Verme Süreçleri Dersleri 

Ders 1. Veri Analizinde Karar Sürecine Giriş

Ders 2. Bağımsız ve bağımlı gruplar için t test, Mann Whitney U ve  Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi

Ders 3. Bağımsız gruplar ve tekrarlı ölçümler için tek yönlü ANOVA, Kruskal Wallis Testi ve Friedman’s ANOVA

Ders 4. Pearson Korelasyonu-Basit Doğrusal Regresyon, Spearman Brown Korelasyonu ve Kendall’s Tau

Ders 5. Bağımsız gruplar ve tekrarlı ölçümler için iki yönlü (faktöriyel) ANOVA, karışık ölçümler için iki yönlü ANOVA (mixed factorial ANOVA)

Ders 6. Çoklu Doğrusal Regresyon analizi ve ANCOVA

Ders 7. Ki-kare veya Likelihood Ratio; Lojistik Regresyon

Ders 8. Lojistik Regresyon ve Log-lineer Analizi

Ders 9. MANOVA, iki yönlü MANOVA ve MANCOVA

Fiyat:
2.499,00 TL
Eğitim İzleme Süresi: 180 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Eğitim Sayısı: 5
Durum: Satın Alınabilir